تاريخ : دوشنبه دهم خرداد ۱۳۸۹ | | نویسنده :

یکی از آفاتی که امسال به باغ ها در حال وارد کردن خسارت است آفات گردو بنام تراک نویز گردو  است که لک های قهوائی با حاشیه مشخص روی برگ درختتان گردو باعث خشکی برگ ها و نهایت خزان زودهنگام برگ درختتان می شود و در صورت    

ا پدمی  شدن این بیماری باعث نفوذ به میوه و سیاه شدن مغر گردو  می شود و در صورت شرایط حاد باعث ضعیف شدن درخت و خورد شدن شاخه های در سال آینده زراعی می شود .

روش های مقابله با بیماری

استفاده از سموم کشاورزی طبق نظر  کارشناس گیاه شناسی بنام کاپیتان  با درصد سه در هزار

در صورت مراجعه به شرکت تعاونی خدمات کشاورزی مزرعه گل نیلوفر قاهان خدمات فوق ارائه می شود .

شماره های تماس 09122361342  و 02525343534  مهندس میثم میرباقری